GRUNDLAG

Det tekniske grundlag for klimahandlingsplanen er energi- og klimaregnskabet for Syddjurs Kommune. Det følger FN’s (IPCC) og Danmarks Nationale Regnskabs (NIR) retningslinjer for opgørelse af drivhusgasser. Regnskabet indeholder data fra 1990-2018.
 
Vi måler udledningen af alle drivhusgasser i enheden CO2 ækvivalenter (CO2e), der omfatter alle klimagasser herunder lattergas og metan, der er de hyppigste klimagasser. Når vi sætter tal på udledning af CO2 i denne klimaplan, er det CO2 ækvivalenter, vi mener. Altså en omregningsfaktor, hvor lattergas som klimagas er ca. 300 gange værre end CO2 og metan er ca. 25 gange værre, og derfor omregnes til én enhed. Lattergas dannes hovedsageligt fra landbrugsjorde, hvor bakterier nedbryder kvælstof og danner gasser. Størstedelen af den menneskeligt skabte metan kommer fra kvæg og fårs fordøjelsessystemer.

Vi har målt på reduktioner siden 1990. Det var dengang, verdens lande tilsluttede sig Kyotoaftalen. Derfor er 1990 et fælles udgangspunkt for hele verden, når vi taler om at reducere udledningen af drivhusgasser, jf. figur 2.
 

Figur 2: Energistyrelsens fremskrivning af de samlede udledninger fordelt på sektorer 1990-2030 (mio. ton CO2e)