Udgangspunktet

Danmark udleder i dag 38 pct. færre drivhusgasser end i 1990. I Syddjurs Kommune som geografisk enhed havde vi i 2018 reduceret udledningen med 38,6 pct. Vi er altså godt halvvejs mod målet i 2030.

På nuværende tidspunkt udleder vi lokalt i Syddjurs Kommune 5,8 tons CO2 om året pr. indbygger.  Det er lavere end landsgennemsnittet, men stadig et stykke fra målet. Dertil kommer indbyggernes andel af den nationale og internationale udledning. Beregninger viser, at den gennemsnitlige udledning er på ca. 17 tons pr. dansker, jf. figur 1.  Klimahandlingsplanen indsatser har udelukkende fokus på de tons, der udledes lokalt fra Syddjurs. Dertil kan komme afledte besparelser.

Figur 1: Fordeling af en danskers drivhusgasudledninger i 2014 fordelt på forskellige kategorier og angivet CO2 ækvivalenter. Kilde: CONCITO 2014

Syddjurs har allerede omstillet energiforbruget, så det aktuelt består af 53,1 pct. vedvarende energi. Beregnet ud fra mængden af energi fra vedvarende energikilder i det udvidede endelige energiforbrug (EU’s beregningsmåde).

Syddjurs kommunes har fra 1990-2018 mindsket udledningen af drivhusgasser med 38,6 %