Grøn omstilling af varmeforbruget

Biomasse frem for fossile brændsel - Grøn omstilling af varmeforbruget

Biomasse er ikke 100 pct. CO2 neutral. Desuden kan produktionen skade den biologiske mang­foldighed. Forbrændingen frigiver CO2, der kunne bindes i fx byggematerialer i stedet, og udledningen indeholder skadelige partikler.  Biomasse kan derfor ikke altid betegnes som bæredygtigt. 

Folketinget har besluttet, at biomasse til varme skal være så bæredygtig som muligt. Det er planen at lovgive om det, fordi den frivillige brancheaftale ikke har virket godt nok. De fleste af Syddjurs Kommunes varmeværker har da heller ikke fået certificeret deres brændsler gennem den frivillige brancheaftale.

2. generations-varmeværker, der fyrer med biomasse, har været et vigtigt redskab til at reducere CO2 udledningen i Syddjurs Kommune. De har erstattet de fossile brændsler som olie og kul i 1. generationsanlæggene. Læs mere om det i Bilag 4: Notat om biomasse og bæredygtighed i Syddjurs Kommune.

Næste skridt er at overgå til 3. generations varmeanlæg med eldrevne varmepumper eller sol­varme som primær energikilde. Varmebehovet kan dog ikke dækkes med vedvarende energi alene, når det er meget koldt. Derfor vil de fortsat skulle supplere med bæredygtige biobrændsler.

På nuværende tidspunkt er biobrændsler et godt udgangspunkt for at udvikle en kobling mellem biomasse, vedvarende energikilder. Eventuelt suppleret med overskudsvarme fra industrien. Udviklingen er i gang flere steder i kommunen, hvor varmepumper er mere rentable end fjernvarme.

Yderligere konvertering fra 2. til 3. generationsanlæg er afhængig af den statslige regulering. En anden barriere kan være, at de fleste fjernvarmeværker har relativt nye kedelanlæg, som først skal afskrives.

Med klimaaftalen ændres regulerings- og støttegrundlaget for den kollektive varme­forsyning. Det vil gøre det mere økonomisk attraktivt for både samfundet og brugerne at konvertere fra biomassefyr til varmepumper.