Indsatser

Vi vil:

Følge målsætningerne fra den nationale energiaftale fra 2012:

• oliefyr skal udfases senest 2030
• el- og varmeforsyningen skal dækkes 100 % af vedvarende energi i 2035
• hele energiforsyningen skal dækkes af vedvarende energi i 2050

Det vil vi gøre ved at:

Sikre energieffektive løsninger og mere vedvarende energi ved at:

 • øge produktionen og bruger mere vedvarende energi lokalt for, at kunne følge med efterspørgslen på grøn strøm og udnytte energien bedst. Syddjurs Kommune understøtter denne omstilling bl.a. via partnerskaber.
 • fremme vedvarende energianlæg herunder vindmøller, solceller- og biogasanlæg ud fra Kommuneplan 2020´s retningslinjer for vedvarende energianlæg i det åbne land. Dette skal ske under hensyn til bl.a. landskabelige værdier og bosætning. Der er ligeledes fokus på at sikre det lokale ejerskab til såvel anlæg som til udvikling af ny teknologi.
 • understøtte biogas produktion i store industrianlæg, gerne i symbiose med varmeforbrugende virksomheder. Klynger af mindre gårdanlæg eller små anlæg på de enkelte gårde er også en mulighed.
 • informere om og understøtte aftaler, der kan sikre, at fjernvarme med biomasse bliver udviklet til såkaldt 3. generation varmeforsyning, herunder mere energieffektive varmeløsninger.
 • overskudsvarme fra virksomheder kan udnyttes.
 • overskud af vedvarende strøm fra elnettet kan lagres til varmeforsyning via varmepumper ol..
 • vi fortsat udvider fjernvarmeområderne via frivillige tilslutning til fjernvarmeområderne, jf. figur 12. Der skal bl.a. etableres nye fjernvarmeforsyninger i mindre lokalområder.
 • udvide muligheden for, at udnytte overskudsvarme fra produktion til fjernvarmenettet eller lokale netværk. Denne kobling mellem varme- og produktionssektorerne er afhængig af national lovgivning.
    

Figur 12: Kort over Fjernvarmeforsyningsområder 2021

 • omlægge olie- og elvarme til varmepumper via information til borgerne om muligheden for at opnå støtte til at udfase oliefyr. Og vi vil støtte omlægning fra oliefyr og elvarme i det åbne land og i sommerhuset til varmepumper, der vil blive næsten CO2 neutrale ved overgang til 100 % vedvarende energi i elnettet. Ligeledes vil Syddjurs Kommune fremme miljørigtig varmeforsyning til nye bygninger, der ikke kan få fjernvarme.

Aktueller klimaprojekter:
Se Syddjurs Klima Aktivitetsplan
 

  
FAKTA OM SOLCELLER
100 ha solceller producerer:
- Ca. 50 MW eller 180 TJ/år .
- Svarende til 50 GWh eller 17,5 pct.
  af Syddjurs årlige elforbrug.
- 100 ha solceller reducerer
  22.300 t CO2/år.
  
FAKTA OM VINDMØLLEANLÆG
1 stk. 150 m mølle producerer:
- 4,2 MW eller 51 TJ = 14 GWh /år.
(2018 tal)
  

LINKS

Energiaftale 2012

Syddjurs Kommune - Klima og energi

Solcelleprojekter i Syddjurs Kommune

Virkemiddelkatalog Region Midtjylland 2022

Energinets Kapacitetskort

Varmeplan DK 2021