Varmeforsyningen og vedvarende energi

Videreudvikling af varmeforsyningen og vedvarende energikilder

Det er ikke nok at reducere energiforbruget, hvis vi skal blive et CO2 neutralt samfund. Vi er nødt til også at omstille hele forsyningen af varme og el til vedvarende energi.

28 % procent af det samlede energiforbrug i Syddjurs Kommune går til at opvarme boliger og fritidshuse.

Fjernvarme dækker i dag 45 % af det samlede varmeforbrug, mens det i 2007 udgjorde 30 %, jf. figur 6 og 7. Fjernvarmeanlæggene i Syddjurs Kommune fyrer overvejende med lokal biomasse i form af træflis og især halm, jf. figur 8.

Syddjurs importerer 32 % af fjernvarmen fra nabokommuner. 94% af den er baseret på biomasse. Det er især Hornslet, der opvarmes med fjernvarme fra Studstrupværket.
Elvarme til opvarmning af boliger og fritidshuse udgør 7 %, oliefyr 10 % og de resterende 38 % kommer fra andre brændselskilder.

Figur 6: Slutforbrug af varme for 2018 fordelt på anlægstype

Figur 7: Udviklingen fra 1990 til 2018 i slutforbrug af varme fordelt på anlægstype

Figur 8: Fjernvarmebalance i 2018 (produktion fordelt på brændsel)

Det totale forbrug af energi er fordelt på brændselskilderne: Importeret el, olie, naturgas, biomasse og vedvarende energi (VE). Fordelingen er vist i figur 6 til 9. Energiforbruget er primært baseret på olie, biomasse og importeret el. Andelen af vedvarende energikilder er svagt stigende i forhold til de fossile kilder.

Figur 9: Bruttoenergiforbrug er fordelt på brændselskilder. JP1 er Jetfuel

Energiregnskabet for 2018 viser, at andelen af vedvarende energi er på  53,1 pct. af det samlede energiforbrug. Det er mere end landsgennemsnittet på 35,7 % og EU-gennemsnittet på 18 % Ser man udelukkende på vedvarende el, er det 15 % af elforbruget i Syddjurs, der er produceret af lokale vindmøller og solceller (2018 tal).

Den høje andel skyldes, at vi i Syddjurs allerede har omstillet fjernvarmen fra kul til biomasse og udskiftet fossile varmekilder i boliger til vedvarende energikilder, jf. figur 5. Effekten af omstilling af individuel opvarmning til fjernvarme ses tydeligt. Fra 1990 til 2018 er der sket en lille reduktion i energiforbruget på opvarmning af boliger og fritidshuse på ca. 5 % på trods af stigning i antal boliger. Det må tilskrives energirenoveringer og mere effektive varmekilder.

Andelen af vedvarende el er dog stadig lille i forhold til behovet. Udfordringen er at få sat gang i grønne investeringer i vedvarende energi svarende til den omstilling, der er sket inden for varmeforsyning. Figur 10 viser den samlede danske elproduktion fra 2015-2018 fordelt på brændselskilder.

 

Figur 10: Dansk elproduktion fra 2015-2018 fordelt på brændselskilder, kilde: Energistyrelsen.