Indsatser

Vi vil:

  • øge indsatserne for et afbalanceret sammenspil mellem landbrug og natur og ud fra arealernes potentialer og placering, skal bidrage til større effektivitet, billigere drift, naturværdi og mindre udledning af drivhusgasser.

Det gøre vi ved at:

  • bidrage til løsninger, hvor lokal udvikling og interesser også inddrages.
  • videregive opbygget viden og erfaringer med jordfordeling og naturgenopretning på lavbundsjorde fra det regionale samarbejde Coast to coast climate change. 
  • forsætte projektsamarbejdet Grenåens Opland.
  • samarbejde med lokale landbrugsorganisationer om, at informere om de fordele, der er ved at omlægge til natur på marginale jorde, samt anvende ny teknologi og produktionsformer til reduktion af drivhusgasudledning. 
  • arbejde for, at lokale interesser som friluftsliv, sundhed, bosætning og undervisning indarbejdes i kommende projekter sammen med natur, klima, jordfordeling mm.
  •  laves fælles projekter, så ressourcer til naturpleje og nye natur kan tjene flere formål og få brede i funktion. Dette omhandler bl.a. skovrejsning, grundvandsbeskyttelse, Grønt Danmarkskort og Natura2000-områder, jf. Budget 2021.

Aktueller klimaprojekter:
Se Syddjurs Klima Aktivitetsplan