Bilag 3 Politikker, planer, aftaler og anbefalinger

Det politiske grundlag for Syddjurs Kommunes Klimahandlingsplan 2035 består af vedtagne politikker, strategier og planer. Dertil kommer eksterne aftaler og partnerskaber. Der er desuden hentet inspiration i forskellige anbefalinger til grøn omstilling og bæredygtige udvikling.

Politik og sektorplaner
• Energiplan for kommunale ejendomme fra 2007. Revideret i 2010.
• Klimaplan fra 2012, der tegner mål og visioner for klimastilpasning i Syddjurs kommune.
• Varmeplan 2012 fastlægger rammerne for at reducere energiforbrug og CO2 udledning indtil 2020.
• Naturkvalitetsplan 2013 uddyber, begrunder og forklarer mål og prioriteringer på naturområdet.
• Klimatilpasningsplan 2014 fastsætter mål og indsatser for klimatilpasning i Syddjurs kommune.
• Kommuneplan 2016 med retningslinjer inden for klimatilpasning og vedvarende energianlæg.
• Spildevandsplan for Syddjurs Kommune 2015-16, der bl.a. rummer retningslinjer for håndtering af vand fra regnvejr og skybrud.
• Djurs mobilitetsstrategi 2016 med fokus på bl.a. samarbejde om effektiv og bæredygtig transportkultur.
• Vision og udviklingsstrategi 2018-2030 for Syddjurs Kommune – Vi gør det sammen.
• Syddjurs Kommunes indkøbs- og udbudspolitik 2019 og Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI).
• Vandvision 2050 med strategi for håndtering af vand, spildevand og klimatilpasning.
• Kommuneplan 2020 med reviderede retningslinjer inden for klimatilpasning og vedvarende energi anlæg.
• Rammeudlæg for solcelleanlæg som tillæg til KP2020.

Aftaler og partnerskaber
• Klimakommune under Danmarks Naturfredningsforening fra 2010, hvor Syddjurs Kommune forpligter sig til at reducere egen CO2 udledning med 2 % pr. år frem til 2025.
• Borgmesterpagten fra 2011, hvor Syddjurs Kommune forpligter sig til at reducere kommunens samlede CO2 udledning via arbejde med handleplaner, involvering af borgere og energi-regnskaber.
• Aftale med NRGI fra 2019 om at fremme vedvarende energi og udvikling af elnettet.
• Klimakommune Plus+ under Danmarks Naturfredningsforening fastsætter mål og indsatser for grøn omstilling.
• DK2020 Partnerskabsaftale der understøtter kommunernes arbejde med en fælles metode og proces til at udarbejde klimahandlingsplaner. I samarbejdet indgår Realdania og CONCITO.

Anbefalinger til grøn omstilling og bæredygtig udvikling
• FN’s 17 Verdensmål.
• Dansk Klimalov 2019 – loven er dog ikke endnu udmøntet i en konkret handleplan.
• Nationale og europæiske mål om at reducere CO2 udledning med 70% i 2030 og 100% i 2050.
• Syddjurs Bæredygtighedsudvalgets anbefalinger inden for klima.
• Klimarådets (DK) anbefalinger.
• KL’s anbefalinger for C02 reduktion og klimatilpasning for fremtiden (2019).
• Folketingets klimaaftale for energi og industri m.v. af 22. juni 2020.
• Regeringens Klimaprogram 2020