Planlægning

Syddjurs Kommune tager højde for klimaændringerne i den fysiske planlægning og stiller krav til nybyggeri og -anlæg ved godkendelse af fx lokalplaner, jf. Spildevandsplan 15-16 og Vandvision 2050. Kommuneplan 2020 stiller bl.a. krav til, at nybyggeri ved kysten skal sikres til kote 3. Kommuneplanen indeholder desuden retningslinjer for klimatilpasning.

Klimatilpasning indgår allerede nye lokalplaner og relevante sektorplaner. Det skal sikre, at overfladevand løber naturligt og forsinkes i bassiner og lavninger, så det giver værdi for både mennesker og natur. I bymiljøer med meget belægning bidrager træer, regnvandsbede og grønne områder ikke alene som rekreative værdier og til forsinkelse af regnvand, men har en kølende effekt på temperaturen.

Langs kysten er der mange lavtliggende områder med eksisterende bygninger og sommerhusområder. De er udsatte for oversvømmelse og skal derfor sikres med dige eller andet. Vi planlægger indsatser ud fra data og viden fra flere fagområder. Figur 19 og 20 er interaktivt webbaseret værktøjer, der kortlægger alle typer vand og ejendommes værdier. Der er kort og værktøjer tilgængeligt bl.a. på Klimatilpasning.dk og Kystplanlægger.dk  Det bruger vi til risikovurdering.
Vi anvender Realdanias Kompas til kystbyer i forandring. 

Figur 19: Samlet risikokort for oversvømmelse og værdier. Webkortet kan bruges af alle her


Figur 20: Aktivt skybrudskort og beskyttelseszone mm.

Vi arbejder ikke kun med klima, men inddrager andre bæredygtige aspekter i alle planer og projekter. Desuden arbejder vi dynamisk med planer for trafik, spildevand og beredskab. Klimatilpasning af den enkelte bolig skal fx medvirke til at nedbringe forbruget af energi og varme.

Et andet eksempel kan være en klimacykelsti på et dige med dræn og grøfter. Stien fremmer trafiksikkerheden, og diget sikrer mod stormflod og forebygger problemer med grundvand og overfladevand. En sti på et dige har også den fordel, at diget kan hæves i takt med, at havet stiger. Der er ikke én løsning, der passer til alle steder. Hver udfordring er unique og løsningerne skal tilpasses efter de lokale muligheder.

Foto fra den nyanlagte cykelsti til Vrinners langs Kalø Vig. Cykelstien vil kunne hæves gradvist over de næste 30-100 år, alt efter behovet for, at beskytte de bagvedliggende værdier for det stigende havvand.

Kommunen kan også medvirke til at etablere regnvandsbassiner for at bremse kraftig nedbør. Det kan samtidig bidrage til rekreative formål. Man kan også parkere vandet i drænede engarealer og dermed øge naturkvaliteten. Den nemmeste og billigste løsning kan ofte være den bedste for flora og fauna og for vores oplevelser i naturen og i byerne.

Luftfoto fra Kolind, der viser nærheden til vandet og de muligheder og udfordringer, dette giver.
Kolindsund er en del af projekt Grenåens Opland.