Klimatilpasning i samarbejde med private

Klimatilpasning af private ejendomme skal betales af den enkelte husejer. Dertil kommer at mange boliger og fritidshuse ligger tæt på kysten i Syddjurs Kommune. Der er risiko for, at forventningerne til fremtidens klimaforandringer vil påvirke handelsværdien allerede nu. Der er derfor brug for, at vi i fællesskab kommer i gang med at finde løsninger nu.

Lodsejere og grundejerforeninger skal forholde sig til, hvad en stormflod på fx 2 meter over normal vandstand vil forvolde af skader på ejendomme, veje og landbrugsjord. På samme måde skal de forholde sig til øgede mængder af overfladevand ved kraftig regn og stigende grundvand.

 

Visualiseringen viser hvilke værdier, der bliver ramt ved en evt. stormflod på 2 meter over normal vandstand i fx 2030.

Vand kender ingen grænser. Så selvom ansvaret for klimatilpasning ligger hos den enkelte grundejer, er det en fordel at arbejde sammen på tværs af skel og foreninger. En model for samarbejde kan være, at grundejere i risikoområder samler sig i et klimalaug, der kan varetage deres fælles interesser.

Hvis man ikke lokalt kan blive enige om at fordele omkostningen til en fælles løsning, er det kommunens ansvar at fordele omkostningen mellem de involverede parter.

Syddjurs Kommune vil dog sammen med bl.a. Syddjurs Spildevand understøtte, at alle interesser bliver tilgodeset, og at der vælges de bedste løsninger. Vi samarbejder allerede med mange borgere om klimaprojekter ved bl.a. Havhuse, Elsegårde, Dragsmur og Ebeltoft/Ebeltoft i Udvikling, hvor medarbejdere fra kommune og Syddjurs Spildevand bidrager med viden.

Fælles løsninger af privat karakter, som fx drænsystemer, kan med fordel tænkes sammen med offentlige investeringer i kloak, veje og anden klimatilpasning.

 

LINKS

Syddjurs Kommune om Klimatilpasning

Syddjurs Spildevandsplan

Syddjurs Spildevand A/S

Ebeltoft i Udvikling

 

KONTAKT
Syddjurs Klimakoordinator
Mail: Klima@syddjurs.dk
Telefon: 5170 4341